Algemene Verkoopsvoorwaarden Trustteam Vlaanderen


1. TOEPASSELIJKHEID

Op alle verkoopscontracten tussen de klant en Trustteam zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.  De standaardvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

2. PRIJSOFFERTES

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de Trustteam aanbiedingen geldig tot het einde van de maand, vanaf de datum van het aanbod.

3. BESTELLINGEN

Een bestelling is pas bindend voor Trustteam, als Trustteam deze bestelling schriftelijk bevestigt.

4. LEVERINGEN

A.Trustteam is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van prestaties als gevolg van onvoorziene omstandigheden of geval van overmacht.  Indien deze situatie meer dan zes maanden aanhoudt, mag elke partij de overeenkomst met betrekking tot de nog niet geleverde producten beëindigen.

B. De klant zal elke bij levering vastgestelde tekortkoming of zichtbare schade melden op de verzendingsnota van de vervoerder.  Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de 5 werkdagen na levering per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt aan Trustteam. De terugzending van geleverde goederen wordt enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trustteam aanvaard. Voor zover een installatie noodzakelijk is, zal die door personeel van Trustteam of door Trustteam gemachtigd personeel worden uitgevoerd.

C. Alle goederen worden door Trustteam geleverd tot de plaats van de levering, mits de plaats van levering is gevestigd in België of het Groothertogdom Luxemburg. Zoals bepaald in de offerte zijn de verzendingskosten voor bestellingen van minder dan 1250 euro voor rekening van de klant.

5. BETALINGEN

A. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen zijn facturen contant betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum.

B. In geval van niet-betaling op de vervaldag zijn een vergoeding gelijk aan 10% van het totaal van de factuur, met een minimum van 25 euro, en een ondeelbare verwijlintrest van 1% per maand van rechtswege verschuldigd.

6. KLACHTEN

Om geldig te zijn, moet een klacht ons binnen de 5 werkdagen na levering aangetekend worden toegestuurd; is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt de klacht als nietig beschouwd.

7. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

A. Indien de klant binnen 45 dagen vóór de geplande leveringsdatum, een wijzigingsopdracht verstuurt die resulteert in een vertraging in de levering, of als hij een bestelling annuleert, dient hij een vergoeding te betalen gelijk aan 15% van de catalogusprijs van de betroffen producten.

B. Indien de klant de leveringsdatum betekent en deze wijziging een vertraging veroorzaakt van meer dan 45 dagen vanaf de oorspronkelijke bestelling, zal deze wijziging worden beschouwd als een nieuwe bestelling en zullen de op het ogenblik van de bestelling geldende prijzen worden toegepast.

8. GARANTIE

De garantieperiode gaat in bij de levering, of als de installatie in de prijs is inbegrepen, bij de installatie.  De door Trustteam aangeboden garantie is dezelfde als die van de fabrikant.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN TRUSTTEAM

Aanspraken van de klant op een schadevergoeding zijn beperkt tot het bovenstaande. Trustteam is niet aansprakelijk voor verlies of andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade, toevallig of als gevolg van een storing, van alle of een deel van de producten, alsook voor de ongevallen die zich tijdens of na de installatie kunnen voordoen.

10. HOOFDKANTOOR

Het hoofdkantoor van Trustteam is gevestigd te Evolis 78, 8500 Kortrijk.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op alle verkoopscontracten is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen is enkel de rechtbank van Kortijk bevoegd.

12. RISICO EN EIGENDOM

Het risico op verlies of beschadiging van producten wordt op het moment van levering overgedragen.  De eigendomstitel wordt na volledige betaling van de factuur overgedragen.

Heeft u een project? Laten we dit samen bespreken.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Onze partners